Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Kwalifikowane Kursy Pierwszej Pomocy

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data szkolenia: Do ustalenia

Czas trwania szkolenia: 66 godziny dydaktyczne (po 45 min)

Cena szkolenia: do ustalenia

Całkowity koszt Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie oraz dodatkową niezbędną dokumentację .

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy  należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

Opis usługi

Uczestnicy szkolenia

 

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kierowany jest do służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu wypadku, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym:

▪ Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,

▪ Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej,

▪ Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

▪ Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

▪ Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Cel szkolenia

 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

1. Utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.

4. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Tematyka szkolenia

 

1.   Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.

2.   Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

3.   Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.

4.   Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz
Szczegółowe.

5.   Poszkodowany nieprzytomny.

6.  Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).

7.   Zasady defibrylacji poszkodowanego metoda półautomatyczna i automatyczna.

8.   Wstrząs.

9.   Inne stany nagłe — drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

10. Urazy mechaniczne i obrażenia — złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.

11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.

12. Taktyka działań ratowniczych — zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

13.  Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

 

Organizacja szkolenia

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 

▪ Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu,

▪ Posiada zaświadczenie, które utraciło ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ustawą, lub pełni w nich służb, lub jest ich członkiem.

 

Kurs trwa co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

 

Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej.

 

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

 

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1. Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

2. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i ocena wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

 

Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75 % składu komisji.

 

Uczestnik, który odbył kurs i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym z zakresu wiedzy i umiejętności objętej programem szkolenia otrzymuje od kierownika podmiotu prowadzącego kurs zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskuje tytuł ratownika.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

 

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • – szkolenia wstępne
 • – szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • – szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

 

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl