Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Okresowe szkolenie BHP dla służby BHP, osób wykonujących zadania tej służby a także dla Społecznych Inspektorów Pracy

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

Miejsce szkolenia: ul. Legnicka 57d lok. 6, 54-203 Wrocław (4 piętro)

Data szkolenia: do ustalenia.

Czas trwania szkolenia: trzy dni + e-learning

Szkolenie zorganizowane jest w formie 3 – dniowych warsztatów. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do platformy szkoleniowej online.

Cena szkolenia:

Do ustalenia.

Trenerzy: Trzech czynnych Inspektorów Okręgowej Inspekcji Pracy, Ratownik Medyczny, Oficer Państwowej Straży Pożarnej, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział Wrocław.

 

 Zakwaterowanie: Możliwość pomocy w organizacji zakwaterowania dla osób przyjezdnych.

Całkowity koszt szkolenia okresowego obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o odbyciu Okresowego Szkolenia dla Pracowników Służby BHP,

 

Gratisy: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zaświadczenie ppoż dla osób odpowiedzialnych za zwalczania pożarów i ewakuację!!!

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadani tej służby należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

zgloszenie-szkolenia-BHP.doc

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

 

Opis usługi

 

 

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby?

 

▪ pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

▪ pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

▪ pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

▪ specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

 


Cel szkolenia

 

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

▪ przepisów prawnych dotyczących bhp,

▪ analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

▪ organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

▪ pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan bhp, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu bhp, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

 

 Program szkolenia

 

 Dzień I (9:00 - 18:00)

I Aktualne przepisy prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 1. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i poza nimi.
 2. Zawody, podczas wykonywania których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia.
 3. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę (wymagana dokumentacja).
 4.  Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
 5. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców.
 6. Formy umów zatrudniania cudzoziemców.
 7. Konsekwencje pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca - kontrole organów zewnętrznych.
 8. Konsekwencje dla obcokrajowca za nielegalne wykonywanie pracy.

 II Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres ich działań i uprawnień

Czas trwania wykładu: 6h

Prowadzący: Państwowy Inspektor Pracy

III Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 1. Ćwiczenia praktyczne:

▪ symulacja badania wstępnego poszkodowanego,

▪ nauka układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

▪ resuscytacja krążeniowo-oddechowa (na fantomie, przy zastosowaniu jednorazowych maseczek do resuscytacji), symulacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

przećwiczenie rękoczynu Heimlicha oraz innych metod pomocy poszkodowanym przy zakrztuszeniach i zachłyśnięciach.

Czas trwania wykładu: 3h

Prowadzący: Ratownik Medyczny.

Po zakończeniu zajęć zapraszamy uczestników na wspólną obiadokolację.

 Gratis: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 

 Dzień II (9:00 - 17:00)

12:00 - 12:45 - przerwa obiadowa

I. Organizacja bezpiecznej pracy na budowie

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2017r. ,
 2. Prace w wykopach,
 3. Prace elektroenergetyczne (elektryczność na placu budowy)
 4. Maszyny do robót ziemnych i drogowych,
 5. Rusztowania - zasady montażu, uprawnienia, eksploatacja.
 6. Prace na wysokości.
 7. Podnośniki samojezdne oraz urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT - eksploatacja, uprawnienia.
 8. Środki ochrony indywidualnej na terenie budowy,
 9. Sybstancje chemiczne oraz paliwa na terenie budowy,
 10. Dokumentacja BHP na terenie budowy - plan BIOZ oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)
 11. Kontrole zewnętrzne.

Czas trwania wykładu: 6h

Prowadzący: Państwowy Inspektor Pracy

II. System ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy oraz w przemyśle wraz z praktycznym szkoleniem z użyciem gaśnic oraz symulatorem zadymienia. Przepisy ogólne (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego)

 1. Strefy wybuchowe - wymagania, które powinny spełniać pomieszczenia np. magazynowe, przeznaczone do składowania gazów palnych.
 2. Instrukcje składowania i magazynowania gazów technicznych (na podstawie kart charakterystyki),
 3. Konserwacja i przeglądy sprzętu ppoż (gaśnice, węże, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) - częstotliwość, uprawnienia.
 4. Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - przykładowa dokumentacja.

Czas trwania: 3h

Prowadzący: Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

 

 Dzień III (9:00 - 17:00)

12:00 - 12:45 - przerwa obiadowa

I. Maszyny w przemyśle

 1. Omówienie podstawowych dyrektyw Dotyczączych bezpieczeństwa maszyn: Dyrektywa narzędziowa 209/104/WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 2. Wymagania minimalne oraz zasadnicze - podstawowe różnice.
 3. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych oraz zasaniczych - przykłady rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pracach dostawczych.
 4. Procedury odbioru maszyn w zakładzie (sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, odpowiedzialność)
 5. Uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.
 6. Organy nadzoru - środki prawne wydawane podczas i po kontroli: nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac.
 7. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących eksploatacji maszyn w zakładzie.
 8. Omówienie wybranych wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń (zalecenia pokontrolne).
 9. Dostosowanie stanowiska pracy przy maszynie do wymogów, dyrektyw, BHP i ppoż.
 10. Systemy zabezpieczeń maszyn (bariery, osłony, blokady).
 11. Kwalifikacje pracowników obsługujących wózki widłowe (zaświadczenie kwalifikacyjne, książka operatora, imienne zezwolenie)
 12. Wyznaczanie dróg transportowych w zakładzie pracy - omówienie podstawowych przepisów.

II. Prace szczególnie niebezpieczne

 1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.
 2. Obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych.
 3. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
 4. Stosowane środki ochrony indywidualnej przy pracach szczególnie niebezpiecznych.
 • wykłady w godzinach lekcyjnych ( po 45min.)

III. Egzamin (30min.)

 

Informacje Dodatkowe:

W ramach szkolenie uczestnicy otrzymają GRATIS:

▪ certyfikat ukończenia Kursu Pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ppoż,

▪ zestaw do udzielania Pierwszej pomocy,

▪ autorski, specjalnie opracowany skrypt z materiałami dotyczącymi szkolenia zawierający m.in: podstawy prawne, interpretacje wybranych przepisów i poruszanych na szkoleniu zagadnień,

▪płytę CD z gotowymi wzorami dokumentów BHP m.in: pismami, procedurami, Ocenami ryzyka zawodowego, szczegółowymi programami instruktaży stanowiskowych, Instrukcje BHP maszyn i urządzeń i wiele innych dokumentów które ułatwią Państwu pracę a których opracowanie zajmuje dużo cennego czasu i często sprawia wiele trudności.

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Wstępne szkolenia BHP - codziennie o godzinie 8:00 oraz 14:00

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Najbliższe terminy: Szkolenie Cena

18.01.2019

Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi

(8h dydaktycznych)

od godz. 9.00

70zł

18.01.2019

Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych)

od godz. 9.00

80zł

24-25.01.2019

 

Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych)

od godz. 9.00

180zł

24-25.01.2019

Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna

(16h dydaktycznych)

od godz. 9.00

180zł
 

Sprawdź pozostałe terminy w zakładkach szkoleniowych

 

 

Najbliższe terminy: Szkolenie Cena

 

25.01.2019

 

 

Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne)

od godz. 9.00

150zł


25.01.2019

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne)

od godz. 12.30

100zł
     
 

Sprawdź pozostałe terminy w zakładkach szkoleniowych

 

 

Data Szkolenie Cena
  Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) 60zł
 

Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych)

70zł
  Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
  Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
 

Sprawdź pozostałe terminy w zakładkach szkoleniowych

 

 

 

Data Szkolenie Cena
  Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
  Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (3h dydaktyczne) 100zł
     
   Sprawdź pozostałe terminy w zakładkach szkoleniowych  
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktycznych) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy administracyjno – biurowi (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 60zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (8h dydaktycznych) od godziny 9.00 do 15.00 70zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – kadra inżynieryjno techniczna (16h dydaktycznych) 150zł
Do ustalenia Szkolenie okresowe BHP – pracodawcy wykonujący zadania służby BHP (64h dydaktyczne) do ustalenia
Data Szkolenie Cena
Do ustalenia Kurs Pierwszej Pomocy (4h dydaktyczne) 150zł
Do ustalenia Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  (2h dydaktyczne) 100zł
     
     
     

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Wrocław – centrala
usługi: bhp, p.poż, eko, pierwsza pomoc

LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d lok. 6
54-203 Wrocław
 

NIP: 8942382069

Kontakt:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

Zapytania ofertowe proszę kierować na adres:
email: bhp@asekor.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: warszawa@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: poznan@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: krakow@asekor.pl

ASEKOR Bydgoszcz
usługi: bhp, p.poż
email: bydgoszcz@asekor.pl