Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Pomiary rezystancji izolacji

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje od lipca 2009 r. (DzU nr 56 z 2009 r., poz. 461, z późn. zm.)

 

PN-HD 60364- 6:2008 Instalacje elektryczne niskich napięć. Część 6: Sprawdzenie.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

Izolacja: jest elementem ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim). Ma ona bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

W trakcie codziennej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych działa na nie wiele czynników środowiska pracy tj. uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, które powodują pogorszenie się stanu stan technicznego instalacji.

 

Dzięki regularnie prowadzonym kontrolom stanu technicznego izolacji można odpowiednio wcześnie:

▪wykryć pogarszający się stan izolacji,

▪zapobiegać awariom i pożarom,

▪właściwie i bezpiecznie eksploatować instalacje i urządzenia.

 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118) instalacja elektryczna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat. Zaleca się, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego. Krótsze okresy między sprawdzeniami powinny być zastosowane dla poniższych przypadków zgodnie z Norma PN-HD 60364-6:2008:

▪miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,

▪miejsc pracy lub pomieszczeń, w których znajdują się instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,

▪obiektów komunalnych,

▪terenów budowy (bezwzględnie układ sieci TN-S),

▪instalacji bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego).

 

Niezależnie od wymogów normy, kierując się wytycznymi COBR Elektromontaż, okresy sprawdzeń dla rezystancji izolacji przeprowadza się zgodnie z treścią Tabeli:

 

 

Rodzaj pomieszczeń

 

 

Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami rezystancji izolacji

 

O wyziewach żrących

nie rzadziej niż o 1 rok

Zagrożone wybuchem

nie rzadziej niż o 1 rok

Otwarta przestrzeń

nie rzadziej niż co 5 lat

Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100%,

wilgotne przejściowo 75-100%

nie rzadziej niż co 5 lat

Gorące o temperaturze powietrza

ponad 35oC

nie rzadziej niż co 5 lat

Zagrożone pożarem

nie rzadziej niż co 1 rok

Stwarzające zagrożenie dla ludzi

(ZL I, ZL II, ZL III)

nie rzadziej niż co 1 rok

Zapylone nie rzadziej

nie rzadziej niż co 5 lat

Pozostałe nie wymienione

nie rzadziej niż co 5 lat

 

W celu uzyskania rzetelnych wyników przy dokonywaniu pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej należy uwzględnić czynniki:

▪wilgotność

▪temperatura,

▪napięcie pomiarowe,

▪czas pomiaru,

▪czystość powierzchni materiału izolacyjnego.

Pomiary odbywają się przy zastosowaniu metody napięciowo-prądowej, przy użyciu urządzeń pomiarowych posiadających świadectwo wzorcowania.

Pomiarów dokonuje kwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

Badanie okresowe rezystancji izolacji instalacji elektrycznej kończy się wydaniem protokołu pomiarów.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 499 zł od 799 zł od 1499 zł od 2499 zł

 

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl