Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Okresowe szkolenie dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

 

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 16:00 (4dni)

Szkolenie zorganizowane jest w formie 4 – dniowych warsztatów.

Istnieje również możliwość realizacji szkolenia w formie 2 – dniowych warsztatów połączonych z e-learningiem lub wyłącznie w formie samokształcenia: szkolenie internetowe dla Służby BHP

 

Cena szkolenia: 600 zł (0% VAT)

 

Całkowity koszt szkolenia okresowego obejmuje: materiały dydaktyczne, konsultacje, zaświadczenie o odbyciu Okresowego Szkolenia dla Pracowników Służby BHP.

 

Gratisy: Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz zaświadczenie ppoż dla osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację!!!

 

Zapisy:  W celu zgłoszenia uczestnika na szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadani tej służby należy przesłać na adres: bhp@asekor.pl kwestionariusz zgłoszenia udziału. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem:

Kwestionariusz zgłoszenia udziału

 

pobierz-jpg

 

 

Więcej informacji o przebiegu szkolenia, programie oraz wymaganiach prawnych znajdziesz poniżej.

 

 

Inne SzkoleniaTo szkolenie dostępne jest również przez internet:

Zobacz

Opis usługi

 

 

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP dla służby BHP oraz innych osób wykonujących zadania tej Służby?

 

▪ pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

▪ pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którym pracodawca powierzył obowiązki wykonywania zadań służby bhp (w firmie zatrudniającej do 100 pracowników),

▪ pracodawca, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

▪ specjalista ds. BHP spoza zakładu, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp w firmie.

 


Cel szkolenia

 

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:

▪ przepisów prawnych dotyczących bhp,

▪ analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

▪ organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,

▪ pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (np. odpowiedzialność za stan bhp, kwalifikacja zdarzeń wypadkowych, dobór środków ochrony indywidualnej, realizacja nakazów i decyzji organów kontroli zewnętrznej, opracowywanie analiz stanu bhp, ocena ryzyka zawodowego, skuteczność szkoleń).

 

 

 Program szkolenia

 

Dzień I (9:00 – 15:00)

 

I. Organizacja bezpiecznej pracy

 1. Prace w wykopach.

 2. Prace elektroenergetyczne.

 3. Maszyny do robót ziemnych i drogowych.

 4. Rusztowania - zasady montażu, uprawnienia, eksploatacja.

 5. Prace na wysokości.

 6. Podnośniki samojezdne oraz urządzenia transportu bliskiego podlegające UDT - eksploatacja, uprawnienia.

 7. Środki ochrony indywidualnej.

 8. Substancje chemiczne oraz paliwa w miejscu pracy.

 9. Dokumentacja BHP na terenie budowy - plan BIOZ oraz Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

 10. Kontrole zewnętrzne.

II. Maszyny w przemyśle

 1. Omówienie podstawowych dyrektyw Dotyczących bezpieczeństwa maszyn: Dyrektywa narzędziowa 209/104/WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

 2. Wymagania minimalne oraz zasadnicze - podstawowe różnice.

 3. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych oraz zasadniczych

 4. Procedury odbioru maszyn w zakładzie (sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, odpowiedzialność)

 5. Uprawnienie i obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.

 6. Organy nadzoru - środki prawne wydawane podczas i po kontroli: nakazy, wstrzymanie eksploatacji maszyn, wstrzymanie prac.

 7. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących eksploatacji maszyn w zakładzie.

 8. Omówienie wybranych wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń (zalecenia pokontrolne).

 9. Dostosowanie stanowiska pracy przy maszynie do wymogów, dyrektyw, BHP i ppoż.

 10. Systemy zabezpieczeń maszyn (bariery, osłony, blokady).

 11. Kwalifikacje pracowników obsługujących wózki widłowe (zaświadczenie kwalifikacyjne, książka operatora, imienne zezwolenie)

 12. Wyznaczanie dróg transportowych w zakładzie pracy - omówienie podstawowych przepisów.

III. Prace szczególnie niebezpieczne

 1. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i

 2. higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.

 3. Obowiązki pracodawcy związane z organizacją prac szczególnie niebezpiecznych.

 4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 5. Stosowane środki ochrony indywidualnej przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

IV Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres ich działań i uprawnień

V Wypadki w pracy

 1. Uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym.

 2. Środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy.

 3. Badania wypadkowości w zakładzie pracy.

 4. Analiza wypadków – metody, przykłady.

 5. Protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

 Dzień II (9:00 – 15:00)

 

I Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Ćwiczenia praktyczne:

 1. Symulacja badania wstępnego poszkodowanego.

 2. Nauka układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (na fantomie, przy zastosowaniu jednorazowych maseczek do resuscytacji), symulacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 4. Przećwiczenie rękoczynu Heimlicha oraz innych metod pomocy poszkodowanym przy zakrztuszeniach i zachłyśnięciach.

II. System ochrony przeciwpożarowej. Przepisy ogólne (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego)

 1. Strefy wybuchowe - wymagania, które powinny spełniać pomieszczenia np. magazynowe, przeznaczone do składowania gazów palnych.

 2. Instrukcje składowania i magazynowania gazów technicznych (na podstawie kart charakterystyki).

 3. Konserwacja i przeglądy sprzętu ppoż (gaśnice, węże, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) - częstotliwość, uprawnienia.

 4. Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - przykładowa dokumentacja.

III. Zmiany w przepisach

 1. Aktualne zmiany w Kodeksie pracy.

Informacje Dodatkowe:

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają  Certyfikat ukończenia kursu Służby BHP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

UWAGA! - szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania

Terminy szkoleń

Wrocław
 • Wrocław
 • Poznań
 • Warszawa
 • Bydgoszcz
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kraków
 • Lublin
 • Szczecin
 • Gorzów Wielkopolski

Wybierz miasto:

 
Terminy szkoleń Rodzaj szkolenia Cena

02.07.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

09.07.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 8.00

120 zł

16.07.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

23.07.2024

Szkolenie wstępne BHP ( instruktaż ogólny) – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

120 zł

 

Terminy szkoleń Rodzaj szkolenia Cena

02.07.2024

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

150 zł

02.07.2024

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

150 zł

00.00.2024

00.00.2024

 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – Wrocław, ul. Legnicka 57d/6 godzina 9.00

 

200 zł

 

Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena
????? AAA 100
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena
Data Szkolenie Cena

Szkolenia stacjonarne zostają zawieszone w związku z ogłoszoną epidemią.

Do odwołania wybrane szkolenia realizowane są zdalnie w formie samokształcenia:

 • szkolenia wstępne
 • szkolenia okresowe: adm-biurowe/kierownicze/inż-techniczne/robotnicze
 • szkolenie dla Służby BHP

Procedura zgłaszania pozostaje bez zmian.

Data Szkolenie Cena

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Artur Maciejewski
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

Budynek LEGNICKA STREET

Wejście w bramie od ul. Legnickiej, IV p.

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl