Wszyscy chcą pracować bezpiecznie

Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy? Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Sprawdź zakładkę USŁUGI.

czytaj więcej

Szkolenie BHP było mało zrozumiałe?

Wybierz szkolenie stosownie do potrzeb Twojego pracownika, my zadbamy o odpowiedni poziom programu dostosowany do wymagań oraz percepcji kursanta. Sprawdź ofertę w zakładce SZKOLENIA

czytaj więcej

Pracownik jest daleko i nie może przyjechać?

Obowiązujące przepisy pozwalają na przeszkolenie niektórych pracowników w formie samokształcenia kierowanego np. za pośrednictwem internetu. Odwieź zakładkę e-learning.

czytaj więcej
E-learning BHP
sprawdź, które szkolenia zrobisz przez Internet

Roczne przeglądy budowlane

Podstawa prawna

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409].

 

Cena wykonania: od ??? zł brutto

 

Zapisy:  W celu złożenia zamówienia na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego należy przesłać zapytanie na adres: bhp@asekor.pl.

 

Więcej informacji o rocznym przeglądzie budowlanym znajdziesz poniżej.

Kontakt z doradcą: tel. 888 888 131

Wrocław, Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Lublin, Szczecin, Gorzów Wielkopolski

Opis usługi

 

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

 

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 (zapewnić warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu);

 

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska;

 

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego;

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

 

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2;

 

 

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

 

2) obiektów budowlanych;

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1. (obiektów czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych oraz obiektów piętrzących wodę poniżej 1 m).

 

Roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

 

Niedopełnienie obowiązku rocznego oraz pięcioletniego przeglądu budowlanego.

Nadzór budowlany w czasie przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego według Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. [ Dz. U. z 2013 r. poz. 1409] na podstawie art. 93 posiada prawo nałożenia kary grzywny na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, który nie spełnia obowiązku poddawania obiektu budowlanego rocznemu lub pięcioletniemu przeglądowi, nie przechowuje dokumentów związanych z obiektem oraz protokołu z w/w przeglądów, albo nie prowadzi książki obiektu budowlanego (dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego). Właściciel lub zarządca, który nie przestrzega obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz z przepisami Prawa budowlanego lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego mogą zostać ukarani przez Nadzór budowlany karą grzywny nie niższą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do roku.

Dlaczego skorzystać z naszych usług?

Asekor to nowoczesna jednostka usługowo-szkoleniowa oparta na doświadczeniu i umiejętnościach swoich pracowników. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w takich dziedzinach jak BHP, PPO, Ochrona środowiska, Systemy zarządzania jakością. Z naszych usług i szkoleń skorzystały firmy wysoko ceniące jakość, elastyczność oraz szybki czas realizacji zleceń. Zaufali nam m.in.:

Stała obsługa BHP - wybierz pakiet BHP dla swojej firmy

usługa Pakiet PODSTAWOWY Pakiet STANDARDOWY Pakiet ROZSZERZONY Pakiet PREMIUM
Ilość szkoleń wstępnych BHP w miesiącu (ilość osób) 1 3 5 bez limitu
Ilość szkoleń okresowych w roku (ilość osób) 5 10 15 bez limitu
Ilość szkoleń BHP w formie e-learning 5 10 20 bez limitu
Opracowanie oraz aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego max 3 stanowiska max 5 stanowisk max 10 stanowisk bez limitu
Opracowanie Instrukcji BHP max 5 max  10 max  20 bez limitu
Roczna analiza stanu BHP  tak  tak  tak  tak
e-lettery ze zmianą przepisów  tak  tak  tak  tak
Bieżące porady i konsultacja  –  tak  tak  tak
Miesięczna liczba okresowych kontroli na terenie zleceniodawcy  –  1  2  do ustalenia
Prowadzenie postępowań powypadkowych  –  –  tak  tak
Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP   –   –  tak  tak
Szkolenie i obsługa w j.angielskim   –   –   –  tak
  od 299 zł od 499 zł od 799 zł od 1499 zł

Kontakt

Formularz Kontaktowy

Nazwa firmy
E-mail *

Imię i nazwisko *
Numer telefonu *

Treść wiadomości


* pola obowiązkowe

Zapraszamy do współpracy

ASEKOR Biuro Zarządu
Budynek LEGNICKA STREET
ul. Legnicka 57d/6
54-203 Wrocław
NIP: 8942382069

KONTAKT:
tel:  888 888 131
email: bhp@asekor.pl

 

HURTOWNIA BHP – punktbhp.pl
KONTAKT:
tel:  500 800 918
email: hurtownia@punktbhp.pl

Oddziały:

ASEKOR Warszawa
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Poznań
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl

ASEKOR Kraków
usługi: bhp, p.poż
email: bhp@asekor.pl